Đèn pha-đèn thoát hiểm-đèn công tác chống cháy nổ (phòng nổ)

Đèn pha

AFL

*  Class I, Division 2, Groups A, B, C & D

*  Zone 2, Groups IIA, IIB & IIC

*  Marine Outside Type

*  Wet Locations

*HID

SSFN

*  Class I, Division 2, Groups A, B, C & D

*  Class I, Zone 2, Groups IIA, IIB & IIC

*  IP 66

*  Marine Outside Type

*  Wet Locations

*HID

Đèn thoát hiểm

XPEX

 

*  Class I, Division 1, Groups C & D

*  Class II, Division 1, Groups E, F & G

*  Zone 1, Groups IIA & IIB

*  Zone 2, Groups IIA, IIB + H2 & IIC

*  IP 65

*  Marine Outside Type

*  Wet Locations

 

*LED

XPS

 

 

*  Class I, Division 1, Groups C & D

*  Class II, Division 1, Groups E, F & G

*  Class I, Zone 1, Groups IIA & IIB

*  Zone 2, Groups IIA, IIB + H2 & IIC

*  IP 65

*  Marine Outside Type

 

*LED

Đèn công tác

XPH

 

*  Class I, Division 1, Groups C & D

*  Class II, Division 1 Groups F & G

*  Portable Electric Lighting Unit

 

*Fluorescent

*Compact fluorescent

 

XPPL

 

*  Class I, Division 1, Groups C & D

*  IP 66

*  Portable Electric Lighting Unit

 

*Fluorescent