Các tiêu chuẩn (Phần 4) - Các tiêu chuẩn

1.     Các tiêu chuẩn:

AEx: tiêu chuẩn của Mỹ

Ex hoặc EEx: tiêu chuẩn của Canada/ Châu Âu 

 

2.  Ví dụ minh họa về mô tả chứng nhận tiêu chuẩn ATEX

trong điện thoại Guardian Telecom:

Đọc các thông số ở hàng 

     Equipment Group = II, thiết bị dùng ở khu vực không khai thác mỏ

    Môi trường khí, Zone 1

     Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu Âu

   Bảo vệ kiểu e, bảo vệ gia tăng an toàn ( xem thêm mục 4)

     Bảo vệ kiểu ib, bảo vệ an toàn từ bên trong ( xem them mục 4)

*   Bảo vệ kiểu mb, bảo vệ bao bọc bên trong ( xem thêm mục 4)

*    Hoạt động ở môi trường nhóm khí IIC ( xem thêm mục 5)

*     Nhiệt độ bề mặt tối đa của thiết bị khi hoạt động là 100o 

Đọc các thông số ở hàng  

     Equipment Group = II, thiết bị dùng ở khu vực không khai thác mỏ

    Môi trường bụi, Zone 1

     Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu Âu

    Bảo vệ theo kiểu tD, chống bụi xâm nhập vào bên trong ( xem thêm mục 4)

     Hoạt động trong Zone 21

*    Cấp IP là 66 ( xem thêm mục 1)

*    Nhiệt độ tối đa của bề mặt thiết bị khi hoạt động là 100oC